-  \ "" . -20, .  UR4ZWF 15.00

, ,  

 

  "":

07.30 3,627  UT5ZA

20.00 28,300  UT5ZA

21.00 145,550  UR0ZQ

  

flag7-m-anim.gif
 
UR0ZQ !!!
 
UT5ZC !!!
UT5ZD !!!
UX0ZAB !!!
                               
 73!!! GL!!! GDX!!!  

50.gif

US7ZM

http://youtu.be/ar3y9lYdpSI


UR5FEL
 http://youtu.be/-lTl9vxzse

 

__6.jpg

 


-
-
(U2C HAM NEWS)
ACARS
A I S
NAVTEX
Fax
C
-

?
.

Designed by:
Òàáëèöà ÷àñòîò
äèàïàçîí ðàäèîâîëí ñ ÷àñòîòîé îò 3 ÌÃö (äëèíà âîëíû 100 ì) äî 30 ÌÃö (äëèíà âîëíû 10 ì).

4209.5


Ìåñòî íàáëþäåíèÿ: Íèêîëàåâ
Äàòà íàáëþäåíèÿ: 1 äåêàáðÿ 2009 ã.
Ìîäóëÿöèÿ: ÓÁÏ× (ðåæèì óçêîïîëîñíîãî áóêâîïå÷àòàíèÿ)
Ïðèíàäëåæíîñòü: ISTANBUL TURK RADYO
ISTANBUL TURK RADYO, TAIWAN NAVTEX
Äîáàâèë: UR5ZRL

5745


Ìåñòî íàáëþäåíèÿ: Íèêîëàåâ
Äàòà íàáëþäåíèÿ: 26 íîÿáðÿ, 2009 ã., 2:05
Ìîäóëÿöèÿ: USB
Äîáàâèë: UR5ZRL
<<  1  >  >>
Powered by Sigsiu.NET