-  \ "" . -20, .  UR4ZWF 15.00

, ,  

 

  "":

07.30 3,627  UT5ZA

20.00 28,300  UT5ZA

21.00 145,550  UR0ZQ

  

flag7-m-anim.gif
 
UR0ZQ !!!
 
UT5ZC !!!
UT5ZD !!!
UX0ZAB !!!
                               
 73!!! GL!!! GDX!!!  

50.gif

US7ZM

http://youtu.be/ar3y9lYdpSI


UR5FEL
 http://youtu.be/-lTl9vxzse

 

__6.jpg

 


-
-
(U2C HAM NEWS)
ACARS
A I S
NAVTEX
Fax
C
-

?
.

Designed by:
Òàáëèöà ÷àñòîò
ðàäèîâîëíû ñ äëèíîé âîëíû îò 10 ñì äî 1 ì.

433100


Ìåñòî íàáëþäåíèÿ: õåðñîí ñåâåðíûé ðàéîí
Äàòà íàáëþäåíèÿ: ðåãóëÿðíî ñ óòðà äî 23,00
Ìîäóëÿöèÿ: ÷ì
Ïðèíàäëåæíîñòü: ãèïåðìàðêåò îñêàð
ïî èìåíàì è íîìåðàì
Äîáàâèë: SUPER SPY

446056.25


Ìåñòî íàáëþäåíèÿ: âåñü õåðñîí
Äàòà íàáëþäåíèÿ: ïîñòîÿííî ïåðèîäè÷åñêè
Ìîäóëÿöèÿ: ÷ì
Ïðèíàäëåæíîñòü: ñåòü ìàãàçèíîâ ÀÒÁ
ïî èìåíàì è íîìåðàì
Äîáàâèë: SUPER SPY
<<  1  >  >>
Powered by Sigsiu.NET