-  \ "" . -20, .  UR4ZWF 14.00

, ,  

 

  "":

07.30 3,627  UT5ZA

20.00 28,300  UT5ZA

21.00 145,550  UR5ZFQ

  

flag7-m-anim.gif
50.gif  
UR4ZWL !!! 
UT7ZB !!! 
UT8ZL !!!
UR5ZUI !!!
                                         
 73!!! GL!!! GDX!!!  US7ZM

http://youtu.be/ar3y9lYdpSI


UR5FEL
 http://youtu.be/-lTl9vxzse

 

__6.jpg

 


-
-
(U2C HAM NEWS)
ACARS
A I S
NAVTEX
Fax
C
-

?
.

Designed by:
Òàáëèöà ÷àñòîò

433100


Ìåñòî íàáëþäåíèÿ: õåðñîí ñåâåðíûé ðàéîí
Äàòà íàáëþäåíèÿ: ðåãóëÿðíî ñ óòðà äî 23,00
Ìîäóëÿöèÿ: ÷ì
Ïðèíàäëåæíîñòü: ãèïåðìàðêåò îñêàð
ïî èìåíàì è íîìåðàì
îõðàíèêè , ãðóçùèêè , ñëóæáà äîñòàâêè , äèñïå÷åðû ñóïåðìàðêåòà îñêàð îêóïèðîâàëè ÷àñòîòó âåäóò ïåðåãîâîðû è íåñóò â ýôèðå âñÿêóþ äóðü
Äîáàâèë: SUPER SPY
: 2011-11-04 21:10:48    : 1467
Powered by Sigsiu.NET