-  \ "" . -20, .  UR4ZWF 14.00

 

 

  

 flag7-m-anim.gif

 

50.gif

    

  UT0FC !!! UR5ZQG !!! UR5ZIQ !!! 

 

73!!! GL!!! GDX!!!  

  

US7ZM

 http://youtu.be/ar3y9lYdpSI

UR5FEL

 http://youtu.be/-lTl9vxzse

__6.jpg


-
-
(U2C HAM NEWS)
ACARS
A I S
NAVTEX
Fax
C
-

?
.

Designed by:
Òàáëèöà ÷àñòîò

164.400


Ìåñòî íàáëþäåíèÿ: Íèêîëàåâ
Äàòà íàáëþäåíèÿ: 16 ìàÿ 2014
Ìîäóëÿöèÿ: íå çíàþ
Ïðèíàäëåæíîñòü: Òàêñè
Îáùåíèå äèñïåò÷åðà ñ òàêñèñòàìè
Äîáàâèë: Êîñìîñ
: 2014-05-16 19:00:24    : 565
Powered by Sigsiu.NET